Postęp Prac

(1/6) Projekt wstępny

100%
 1. GEOMETRIE
  1. Geometria skrzydła
  2. Geometria ustrzenia poziomego
  3. Geometria ustrzenia pionowego
  4. Geometria kadłuba
  5. Geometria podwozia głównego
  6. Geometria podwozia ogonowego
  7. Geometria zespołu napędowego
  8. Geometria kinematyki mechanizmów sterowniczych
 2. KOMPLETACJA WYPOSAŻENIA
  1. Przyrządy pokładowe
  2. Osprzęt elektro i radio
  3. Osprzęt bezpieczeństwa
  4. Agregaty instalacji pokładowych
 3. ANALIZA CIĘŻAROWA SAMOLOTU
  1. Położenie SCA
  2. Rozkład masy samolotu i charakterystyki masowe samolotu
  3. Zakres wędrówki SC
 4. PROJEKT AERODYNAMICZNY SAMOLOTU
  1. Biegunowa skrzydła
  2. Biegunowa samolotu
  3. Osiągi obliczeniowe samolotu
  4. Analiza stateczności
 5. OBWIEDNIA OBCIĄŻEŃ
  1. Krzywa obciążeń
  2. Obciążenia od podmuchów

(2/6) Projekt techniczny

80%
 1. DOKUMENTACJA KONSTRUKCYJNA
  1. Kadłub
  2. Podwozie główne
  3. Pdowozie ogonowe
  4. Usterzenie poziome
  5. Usterzenie pionowe
  6. Zespół napędowy + inst. rozruchowa i sterowanie mocą
  7. Skrzydła
  8. Sterowanie płatowcem
  9. Fotel + pasy
  10. Instalacja paliwowa
  11. Instalacja olejowa
  12. Instalacja tlenowa
  13. Osprzęt pokładowy i instalacja ciśnieniowa przyrządów pokładowych
  14. Instalacja gaśnicza
  15. Śmigło
  16. Uzbrojenie
 2. DOKUMENTACJA OBLICZENIOWA
  1. Dokumentacja obliczeniowa obejmuje rachunek sprawdzający wytrzymałość konstrukcji poddanej obciążeniom zewnętrznym.. Jej pracochłonność stanowi około 1/3 pracochłonności stworzenia dokumentacji konstrukcji samolotu.

(3/6) Wyprodukowanie repliki

10%
 1. Zgromadzenie niezbędnej ilości materiałów w odpowiednim asortymencie dla wyprodukowania części składowych struktury samolotu i niezbędnego oprzyrządowania produkcyjnego
 2. Wytworzenie potrzebnej ilości blachy duralowej drobnofalistej
 3. Wytworzenie oprzyrządowania produkcyjnego:
  • foremniki detali
  • przyrządy montażowe: kadłuba (część skorupowa i obie kratownice), podwozia, skrzydeł, usterzenia poziomego, usterzenia pionowego, łoża silnikowego, kolektora wydechowego, pierścienia Townend'a
 4. Wytworzenie części i zespołów struktury samolotu
 5. Montaż samolotu, wyposażenie go i malowanie
 6. Zgłoszenie zakończenia budowy i gotowości samolotu do prób w locie

(4/6) Obciążenia zewnętrzne samolotu

 1. Obciążenia skrzydła
 2. Obciążenia ustezenia poziomego
 3. Obciążenia ustezenia pionoweg
 4. Obciążenia lote
 5. Obciążenia podwozia łównego
 6. Obciążenia oponowego
 7. Obciążenia zespołu napędowego
 8. Obciążenia kadłuba

(5/6) Przygotowanie do lotu

 1. OPRACOWANIE PROGRAMÓW (uzgodnionych z ULC - KCSP)
  1. Próby statyczne
   • Program prób funkcjonalnych głównych mechanizmów sterowniczych
   • Program prób sztywności
   • Program prób wytrzymałości statycznej wraz z uzasadnieniami
  2. Próby w locie
   • Program prób naziemnych funkcjonowania instalacji samolotu
   • Program oblotu (uzgodniony z ULC - KCSP)
   • Program prób w locie(uzgodniony z ULC - KCSP)
 2. PRZEPROWADZENIE PRÓB STATYCZNYCH
  1. Wytworzenie wyposażenia do prób statycznych
  2. WYkonanie prób
  3. Sporządzenie sprawozdań z prób
 3. ANALIZA WŁASNOŚCI AEROSPRĘŻYSTYCH SAMOLOTU
   Na podstawie sprawozdań
  1. Wytworzenie wyposażenia do prób statycznych
  2. WYkonanie prób
  3. Sporządzenie sprawozdań z prób
 4. PRÓBY NAZIEMNE
  1. Wykonanie prób
  2. Wydanie sprawdozdania
 5. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TOWARZYSZĄCEJ
  1. Tymczasowa instrukcja użytkowania w locie
  2. Tymczasowa instrukcja zapewnienia ciągłej zdatności do lotu
 6. PRÓBY W LOCIE
  1. Wykonanie próbnaziemnych
  2. Wydanie sprawozdania z prób naziemnych
  3. Oblot samolotu
  4. Próby w locie (25÷50 godzin lotu)

(6/6) Po zakończeniu prób w locie

 1. Wydać sprawozdanie z prób w locie
 2. Wydać INSTRUKCJĘ UŻYTKOWANIA W LOCIE
 3. Wydać INSTRUKCJĘ ZAPEWNIENIA CIĄGLĘJ ZDATNOŚCI DO LOTU

UWAGI KOŃCOWE

Samolot będzie budowany w kategorii "SPECJALNY" w podkategorii S5 na podstawie: ZASADY DOPUSZCZANIA DO LOTU STATKÓW POWIETRZNYCH KATEGORII "SPECJALNY" I OGÓLNA PROCEDURA WYDAWANIA POZWOLENIA NA WYKONANIE LOTÓW W KATEGORII "SPECJALNY". Wprowadzonych Decyzją Nr 4 GILC z dnia 22 III 2001 r.